Kimia marketing

v jednoduchosti je krása. Pri našich návrhoch ako zviditeľniť Vaše podnikanie, alebo Váš produkt, hľadáme čo najlacnejšie riešenie s maximálnym dosahom na potenciálneho zákazníka.

Základom každej podnikateľskej aktivity je plánovanie a táto pravda platí aj pri marketingu. Domnievame sa, že naša spolupráca v oblasti marketingu musí začínať aktualizáciou alebo zostavením nového plánu aktivít smerujúcich k želanému efektu. Kvalitný marketingový plán zostavený na mieru Vašich potrieb je základom našej ponuky v tejto oblasti.

Marketingový plán okrem analýzy konkurenčného prostredia, vlastného produktu a distribučných kanálov obsahuje aj nástroje podporujúce samotný predaj. Jednou z takých ciest je zvýšenie návštevnosti Vašej internetovej stránky pomocou skvalitnenia obsahu o ponúkaných službách a tovaroch. Tým sa bez výrazných investícii dostane Vaša webová prezentácia vyššie vo výsledkoch vyhľadávania. Tým, že neponúkame len samostatný nástroj propagácie ale aj väzbu na marketingový plán vytvoríme konzistentný celok, ktorým znásobíme výsledný efekt.

Copywriting, ktorý Vám ponúkame ako jeden z nástrojov propagácie, je tvorba reklamných textov podporujúcich predaj Vašich výrobkov a služieb. Tieto texty musia byť dôveryhodné, štylisticky a gramaticky správne, obsahovo unikátne a čitateľa musia informovať o podstatných veciach. Preto každá tvorba začína komplexnou analýzou produktového portfólia a predajných cieľov. Pred tým ako začneme písať sa snažíme so zákazníkom nájsť jednotný pohľad na prezentované produkty, služby a predajnú víziu.

Pri písaní využívame rôzne techniky, ktoré sú determinované vyššie spomínaným zosúladením sa s predstavami zákazníka. Jednou z nich je metóda AIDA, ktorá pomáha pri postupnom vyvolávaní záujmu o propagovaný produkt alebo službu.